Leveransvillkor

AS PRINTALL ALLMÄNNA LEVERANSVILLKORL

Företaget som genom beställningar utför jobben kallas Tryckeriet och arbetets eller kostnadskalkylens beställare kallas härefter för Beställaren. Leveransvillkoren är giltiga om Tryckeriet och Beställaren inte har kommit överens om annat.

1. BESTÄLLNINGSOFFERT

1.1. Offerten skall vara formulerad i skriftlig form. Prisofferten är giltig under 30 dagar, från det datumet mottagaren fick den. Om prisofferten är gjord i utländsk valuta, grundas priset på valutakurser som gällde på offertdagen.
1.2. Svaret på offerten som innehåller förbättringar, förslag eller begränsningar, binder inte Tryckeriet till något utan räknas som ett motbud från Beställarens sida.
1.3. Vid godkännande av beställningen ger Tryckeriet en bekräftelse till Beställaren, som Beställaren skall returnera med sin underskrift.
1.4. Om det beställs modeller eller demo ex. från tryckeriet som inte ryms i den vanliga beställningen, är Beställaren skyldig att ersätta Tryckeriet för de extrakostnader som kan uppkomma (enligt prislistan), även vid de fallen när Beställaren slutligen inte godkänner beställningen och beställer tjänster.
1.5. Till offerten och beställningsofferten bifogade förslag, ritningar, modeller eller annan förberedelsematerial tillhör sändaren och den andra parten har inte rätt att använda dessa i eget syfte eller vidareförmedla de till tredje person eller part.

2. PRISER

2.1. Priserna presenteras utan moms Ex Works i Printalli lager, om man inte har kommit överens om annat.
2.2. Tryckeriet garanterar den med Beställaren överenskomna upplagan ±1% av den beställda mängden. Betalningen av mellanskillnaden mellan den överenskomna och verkliga upplagan sker enligt beställningsvillkoren. Beställaren är skyldig att betala för hela överlämnade upplagan enligt överenskommet styckpris.
2.3. Utföraren har rätt att till det överenskomna priset lägga till kostnader som är orsakade av:
2.3.1. kundens lämnade material har varit bristfälligt eller inte med godkänt kvalité;
2.3.2. de kundens förändringar eller ändringar som kunden har gjort till skillnad från modellen;
2.3.3. Kundens fördröjningar;
2.3.4. Kundens extrakrav – avtryck, tryck och färgexemplar
2.3.5. Extraarbete, som utförs på kundens begäran.

3. BRISTFÄLLIGA OCH FELAKTIGA JOBB

3.1. I fall det inte finns ytterligare kvalitetskrav, kan det i uplagan förekomma upp till 0,5 % felaktiga produkter som inte motsvarat kvalitetskravet.
3.2. Beställaren har rätt att kräva prisreduktion vid bristfälligt eller felaktigt utfört jobb, ifall felet är i sin karaktär sådant att Beställaren inte kan använda den tryck produkten enligt det ursprungliga syftet. Vid möjlighet skall Tryckeriet ha rätt att rätta till felet.
3.3. Beställaren har inte rätt till prisreducering eller rätt att avstå från trycksaken om:
3.3.1. Felet uppkommer från icke fullständigt eller felaktigt originalmaterial, kundens felrättningar som kan tolkas olika eller om från av kunden godkända fel har på avtrycket inte blivit rättade;
3.3.2. Om det förekommer pyttesmå skillnader mellan det förgivna färavtrycket, pappersexemplaret, det godkända demofärgexemplaret ellet annat liknande. Pappret räknas som godkänt enligt exemplet, om det har samma papperbehandlingens typkod. Vid avsaknad av testavtrycket lämnas färgernas balans till kundens ansvar.
3.4. Om Beställaren inte håller det överenskomna tidsschemat när materialet skall lämnas in, trycker

4. ERSÄTTNING

4.1. Tryckeriets ansvar begränsas till i kontraktet skrivna skadesdåndet eller vid icke godkända produkter till återbetalningen av i kontraktet skRivna summan.
4.2. Tryckeriet svarar inte för Beställarens indirekta uppkomna förluster, såsom förlorade inkomster och vinster, störningar i dess vardagliga ekonomiska flöden eller skada som orsakats till tredje part.

5. REKLAMATIONER

5.1. Beställaren har rätt att klaga på Tryckeriets fel.
5.1.1. Arbetets fördröjning med än 4 dagar från det ögonblicket att Beställaren fick reda på det eller borde ha fått reda på det;
5.1.2. Vid allvarliga fel i produktionen, 3 dagar efter mottagandet av produkterna, eller efter att kunden borde ha enlgit kontraktet mottagit eller ha kontrollerat det på plats. Icke kvalitativ produktion skall returneras till Tryckeriet inom 14 dagar.
5.2. Icke kvalitativ produktion skall kontrolleras vid båda parternas närvaro, däribland skall resultaten dokumenteras i en akt. Efter den ovannämnda tidens utgång (14 dagar) har Beställaren inte längre rätt att lämna in klagomål på tryckkvaliteten. Bevisningsskyldigheten åliggerr den som har tagit skada..

6. FORCE MAJEURE

6.1. Strejk, arbetsstopp, brand eller annan orsak som utföraren eller underleverantören inte kan rå för och som är force majeure friar utföraren från dead linen. Arbetskraftsbrist och brist på råvara, maskinfel, rättssystem eller andra vägande och seriösa skäl som varken utföraren eller underleverantören kunde förutse och påverka, friar och ger de rätten att förlänga deadlinen.
6.2. Ifall ovan nämnda fall försvårar tekniskt eller ekonomiskt det överenskomna samarbetet så pass mycket att Beställaren, Tryckeriet eller bådas intressen vid beställningen skadas eller orsakar ekonomisk förlust eller om beställningens slutförande vore ekonomiskt ohållbart av någon av ovannämnda orsaker, har Tryckeriet rätt att delvis eller helt bryta samarbetsavtalet. I det fallet har inte Beställaren rätt att kräva skadestånd för orsakad skada, förutom att använda rätten till att få tillbaka den utgivna egendomen.

7. BETALNINGSVILLKOR

7.1. Betalningsvillkoren är skrivna enligt Tryckeriets allmänna betalningsvillkor.
7.2. Om jobbet dröjer pga Beställaren, kan Tryckeriet lämna ut en separat faktura för redan faktiskt utförda jobb.
7.3. Om beställaren inställer sig oseriöst till att betala fordran för produkterna kan Tryckeriet kvarhållar det färdiga materialet eller ursprungsmaterialet hos sig tills hela summan är betald.
7.4. Tryckeriet har rätt att använda Beställarens varor som täckning för skulden och vid behov sälja det för att täcka skulden.
7.5. Vid dröjsmål med betalningen har Tryceriet rätt att kräva dröjsmålsränta 0,1 % för varje kalenderdag som Beställaren dröjt med betalningen enligt samarbetsavtalet. Vid dröjsmål längre än 15 dagar har Tryckeriet rätt och Beställaren skyldighet att betala dröjsmålsränta 0,5 % för varje dag betalningen dröjt. Vid betalning av skulden räknas först böter, i andra hand dröjsmålsränta och i tredje hand den ursprungliga skulden.
7.6. Om Beställaren dröjer mer än 30 dagar med betalningen, har Tryckeriet rätt att lämna över sin fordran till inkassoförertaget för indrivning. Alla indrivningskostnader skall betalas av Beställaren. Om Beställaren inte betalar räkningen i rätt tid, kan Tryckeriet efter egen förmåga ge vidare den till tredje part (sälja, panta).
7.7. Beställaren garanterar de i kontraktet uppkoman fordringarna med alla sina fasta- och omsättningstillgångar.

8. TILLHÖRIGHETS- OCH ANSVARSFRÅGAN

8.1. Arbetsredskap som har blivit skaffade för tryckeriets mellanresultat, filmer och annat är Tryckeriets tillhörigheter.
8.2. Beställarens material som Tryckeriet har fått använda för att utföra arbetet är Beställarens egendom, som Tryckeriet returnerar vid slutfört arbete, förutom i fallen som gäller punkter 7.3; 7.6 och 7.7.
8.3. Tryckeriet garantarar inte att ursprungsmaterialets kvalitet bevaras.
8.4. Ansvaret för produkten övergår till Beställaren när denne har mottagit produkten. Som mottagningsögonblick räknas det ögonblicket när Beställaren eller någon annan av denne bemyndigade person tar emot eller borde ha tagit emot produkten. Ägandeskapet övergår till köparen först när hela köpesumman och förvaringskostnaderna är betalda, om parterna inte har kommit överens om annat.
8.5. Filmer och annat material som Tryckeriet har fått använda, samt av till Beställaren färdiggjorda filmer och annat material bevaras efter slutfört arbete på Beställarens bekostnad. Tryckeriet bevarar materialet oftast tills reklamationstiden har gått ut.
8.6. Om materialets värde som lämnats till Tryckeriet är högt, måste Beställaren ge kännedom om det i förväg. Tvister som kan uppkomma mellan Beställaren och tredje part svarar inte tryckeriet för.
8.7. Att vid användandet av filmer och andra trycksaker UPPHOVSRÄTTEN och andra rättigheter inte överträdes ansvarar Beställaren för.
8.8 Ägandet av varorna kommer att överföras från tryckeriet till kunden när hela transaktionspriset har betalats.

9. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

9.1. Instruktioner och förändringar givna av Beställaren via telefonen ansvarar Beställaren själv för. För skickade meddelandens framkomst till den Andra parten, svara den parten som skickade iväg meddelandet för.
9.2. Om Estniska Republikens lag binder Tryckeriet till att konkreta tryckprodukter skall obligatoriskt lämnas över till bibliotek eller annan liknande skyldighet, tillverkar tryckeriet ett tvångsexemplar på Beställarens bekostnad och lägger det till av Beställarens beställda tryckpupplagan och överlämnar det till mottagaren på Beställarens bekostnad.

10. LÖSNING AV TVISTER

10.1. Oenligheter mellan Tryckeriet och Beställaren skall i första hand lösas genom förhandlingar parter emellan, eller vid Trükikoja icke någon lösning i Harju distriktsdomstol.