Fraktvilkår

GENERELLE LEVERINGSVILKÅR FOR AS PRINTALL

Selskapet som utfører oppdraget på grunnlag av bestilling omtales som Trykkeriet, og bestilleren av oppdraget eller kostnadsberegningen kalles Oppdragsgiver. Leveringsvilkårene gjelder med mindre Trykkeriet og Oppdragsgiveren har inngått avtale om annet..

1. TILBUD

1.1. Tilbud må være utformet skriftlig. Tilbudet gjelder i 30 dager fra den dato det gjøres kjent. Dersom tilbudet er gitt i fremmed valuta, er grunnlaget valutakursene på dagen tilbudet ble utstedt.
1.2. Svar som gis til tilbudet og som inneholder endringer, begrensninger eller forslag, er ikke bindende for Trykkeriet, men svaret regnes som Oppdragsgivers mottilbud.
1.3. Ved godkjenning av bestillingen gir Trykkeriet Oppdragsgiver en bekreftelse, som Oppdragsgiver returnerer i underskrevet stand.
1.4. Dersom det fra Trykkeriet bestilles prøveeksemplarer eller eksempler som ikke inngår i de vanlige rammene for tilbudet, plikter Oppdragsgiver å kompensere kostnadene ved disse (i henhold til prisliste) også i dersom Oppdragsgiver kansellerer bestillingen.
1.5. Forslag, tegninger, prøver eller andre forberedende materialer som vedlegges tilbud eller tilbudsforespørsel er avsenders eiendom og den andre parten har ikke rett til i egen interesse å bruke disse til andre formål eller videreformidle dem til tredjepersoner.

2. PRIS

2.1. Priser angis eksklusive merverdiavgift Ex Works ved Printalls lager, dersom ikke annet er avtalt.
2.2. Trykkeriet garanterer oppdragsgiver avtalt opplag innen en variasjon på ±1% i forhold til bestilt antall, og oppgjør for differansen mellom avtalt og faktisk opplag skjer i henhold til betingelsene i tilbudet. Oppdragsgiver plikter å betale for det overleverte opplaget i sin helhet i henhold til avtalt enhetspris.
2.3. Utfører har i tillegg til avtalt pris rett til å legge på de kostnader som er forårsaket av:
2.3.1. Mangler eller dårlig kvalitet på materiell levert av kunden;
2.3.2. De av kundens rettinger og endringer som kunden har gjort forskjellig fra prøven;
2.3.3. Forsinkelser fra kundens side;
2.3.4. Tilleggskrav fra kundens side – prøvetrykk, trykke- eller fargeeksempler;
2.3.5. Merarbeid som utføres etter kundens ønske.

3. OPPDRAG MED FEIL OG MANGLER

3.1. Dersom annet ikke framgår av særskilte kvalitetskrav til oppdraget, kan det i opplaget forkomme inntil 0,5% trykksaker som ikke svarer til trykkenormen.
3.2. Oppdragsgiver har rett til å kreve prisavslag på oppdrag med feil og mangler som feilen er av en slik karakter at Oppdragsgiver ikke kan bruke det i henhold til formålet. Om mulig skal Trykkeriet ha rett til å utbedre feilene.
3.3. Oppdragsgiver har ikke rett til avslag i pris eller kansellering av ordren dersom:
3.3.1. Feilen er en følge av ufullstendighet eller feil ved originalmaterialene, rettinger fra kunden med ulike tolkningsmuligheter, eller feil som ikke er rettet på prøvetrykk godkjent av kunden;
3.3.2. Det forekommer bagatellmessige forskjeller i forhold til framlagt fargekorrektur eller prøvetrykk på papir eller, godkjent prøveeksemplar eller lignende. Papiret regnes for å være i samsvar med prøven dersom det har samme papirtypemerking som prøven. Dersom prøvetrykk ikke foreligger er fargebalansen kundens ansvar.
3.4. Dersom Oppdragsgiver ikke overholder tidsplanen for levering av materiell, trykker Trykkeriet den forsinkede utgivelsen i henhold til ledig produksjonskapasitet.

4. KOMPENSERING AV TAP

4.1. Trykkeriets ansvar for ikke godkjente varer er begrenset til kompensasjon i henhold til avtale eller tilbakebetaling av den delen av prisen som er betalt for de ikke godkjente varene.
4.2. Trykkeriet står ikke ansvarlig for indirekte tap påført Oppdragsgiver, for eksempel tapt inntekt, forstyrrelser i i økonomisk virksomhet eller tap på ført tredjeperson.ies.

5. REKLAMASJON

5.1. Oppdragsgiver har rett til å reklamere på feil fra Trykkeriets side
5.1.1. Ved forsinket fullføring av oppdrag, i løpet av 4 dager fra det tidspunkt Oppdragsgiver fikk kjennskap eller burde ha fått kjennskap til dette;
5.1.2. Ved vesentlige feil ved produktene, i løpet av 3 dager fra mottak eller fra kunden i henhold til avtalen skulle ha mottatt varene eller inspisert dem på stedet. Produkter av dårlig kvalitet skal tilbakeleveres Trykkeriet i løpet av 14 dager.
5.2. Produkter som påstås å være av dårlig kvalitet skal kontrolleres med begge parter til stede, og resultatene av kontrollen skal protokollføres. Etter utløpet av den nevnte fristen har ikke Oppdragsgiver rett til å fremme reklamasjoner på trykkekvaliteten. Bevisbyrden påhviler den som er påført tap.

6. FORCE MAJEURE

6.1. Streik, arbeidsstans, brann, eller andre uoverkommelige hindringer som ikke avhenger av utfører eller underleverandører, fritar utfører for overholdelse av frist. Mangel på arbeidskraft eller råvarer, maskinfeil, lovgivning eller andre gyldige og alvorlige grunner som ikke avhenger av utfører eller underleverandører og som ikke kunne forutsees, gir også grunnlag for forlenget frist.
6.2. Dersom et tilfelle nevnt i det foregående teknisk eller økonomisk vanskeliggjør utføringen av det avtale oppdraget i en slik grad at Oppdragsgiver, Trykkeriet, eller begges opprinnelige interesser i resultatet av oppfyllingen av bestillingen i vesentlig grad ikke blir oppfylt, eller dersom oppfyllingen av bestillingen for en av de nevnte ville være urimelig vanskeliggjort, har Trykkeriet rett til å si opp avtalen eller den ikke realiserte delen av den. I slike tilfeller har ikke Oppdragsgiver rett til å kreve erstatning for påført tap, med unntak av tilbakelevering av eiendeler disponert av den andre part.

7. BETALINGSVILKÅR

7.1. Betalingsfristen er fastsatt i henhold til utførers vanlige betalingsbetingelser.
7.2. Dersom fullføringen av oppdraget blir forsinket som følge av forhold forårsaket av Oppdragsgiver, kan Trykkeriet utstede en separat faktura for faktisk utført arbeid.
7.3. Dersom Oppdragsgiver misligholder sine forpliktelser knyttet til betaling for produktet, kan Trykkeriet holde tilbake produktet eller originalmaterialer helt til beløpet i sin helhet er betalt.
7.4. Trykkeriet kan bruke produksjonen bestilt av Oppdragsgiver som sikkerhet for skyldige beløp og realisere disse for inndekning av skyldige beløp.
7.5. Ved forsinket betaling har Trykkeriet rett til å kreve og Oppdragsgiver plikt til å betale kontraktsfestet forsinkelsesrente på 0,1% per forsinket kalenderdag for de beløp som ikke er betalt innen forfall. Ved forsinket betaling over 15 dager har Trykkeriet rett til å kreve og Oppdragsgiver plikt til å betale 0,5% per forsinket kalenderdag for de beløp som ikke er betalt innen forfall. Ved betaling av skyldige beløp regnes i første rekke mulkter, i andre rekke forsinkelsesrenter, og i tredje rekke hovedstolen.
7.6. Dersom Oppdragsgiver er mer enn 30 dager forsinket med betaling, har Trykkeriet rett til å overdra fordringen mot Oppdragsgiver til et inkassobyrå for inndriving. Oppdragsgiver plikter å betale alle kostnader knyttet til inndrivingen. Dersom Oppdragsgiver ikke betaler faktura rettidig, har Trykkeriet rett til etter eget skjønn å overdra (selge, pante) fordringen til tredjepart.
7.7. Oppdragsgiver garanterer for oppfylling av forpliktelser som følger av avtalen med alle sine anleggs- og omløpsmidler.

8. EIENDOMSRETT OG ANSVAR

8.1. Redskaper, filmer og andre rekvisita som er anskaffet eller framstilt som et mellomresultat av Trykkeriets oppdrag, er Trykkeriets eiendom.
8.2. Materiell som er overgitt Trykkeriet for disponering i forbindelse med utføringen av Oppdraget er Oppdragsgivers eiendom, som Trykkeriet tilbakeleverer Oppdragsgiver ved fullføring av oppdraget, med unntak av i tilfellene omtalt i punktene 7.3, 7.6 og 7.7.
8.3. Trykkeriet garanterer ikke bevaring av den opprinnelige kvaliteten på overleverte disponible materialer.
8.4. Ansvaret for produktet går over til Oppdragsgiver fra og med overleveringstidspunktet. Som overleveringstidspunktet regnes det tidspunkt da Oppdragsgiver eller person med fullmakt fra Oppdragsgiver mottar eller ifølge avtalen skulle ha mottatt produktet. Dersom ikke annet er avtalt, går eiendomsretten går over til kjøper når hele transaksjonsprisen og lagerkostnadene er betalt.
8.5. Filmer og andre materialer som er overlevert Trykkeriet for disponering, samt filmer og annet materiell som er framstilt for Oppdragsgiver som underleveranser, oppbevares for Oppdragsgivers regning etter fullføring av oppdraget. Generelt oppbevarer Trykkeriet materiell fram til utløpet av reklamasjonsfristen.
8.6. Dersom verdien av materialene som er overgitt i Trykkeriets varetekt er stor, må Oppdragsgiver informere om dette på forhånd. Trykkeriet står ikke ansvarlig for rettslige forhold mellom Oppdragsgiver og tredjepersoner.
8.7. Oppdragsgiver står ansvarlig for at tredjepersoners opphavsrett eller andre rettigheter ikke krenkes ved produksjon av trykksaker og filmer som følge av forhold avhengige av Oppdragsgiver.
8.8. Eiendomsretten til varene tilhører Trykkeriet så lenge fullstendig betaling for varene ikke er foretatt.

9. GENERELLE BESTEMMELSER

9.1. Oppdragsgiver står ansvarlig for veiledning og endringer foretatt av Oppdragsgiver over telefon. Sender står ansvarlig for at sendte meddelelser når den annen part.
9.2. Dersom Republikken Estlands lovverk forutsetter pliktavlevering av konkrete trykte produkter til biblioteker eller andre lignende plikter, produserer utfører slike plikteksemplarer for Oppdragsgivers regning i tillegg til det opplagstall som er angitt i bestillingen, og overleverer disse for Oppdragsgivers regning til adressaten slik ordningen forutsetter.

10. TVISTELØSNING

10.1. Uenighet mellom Trykkeri og Oppdragsgiver løses i minnelighet, eller dersom dette er umulig, i Harju tingrett.