Toimitusehdot

AS PRINTALL YLEISET TOIMITUSEHDOT

Yritystä, joka tilauksen perusteella toteuttaa työn, kutsutaan Kirjapainoksi sekä työn tai kustannuslaskelman tilaajaa kutsutaan Tilaajaksi. Toimitusehdot ovat voimassa, elleivät Kirjapaino ja Tilaaja ole sopineet toisin.

1. TARJOUS

1.1. Tarjous täytyy tehdä kirjallisesti. Tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen esittämisen päivästä lukien. Mikäli tarjouksen hinta on esitetty ulkomaan valuutassa, tämä perustuu tarjouksen tekemisen päivän valuuttakursseihin.
1.2. Vastaus tarjoukseen, joka sisältää täydennyksiä, rajoituksia tai ehdotuksia, ei ole Kirjapainoa sitova, vain vastausta käsitellään Tilaajan vastatarjouksena.
1.3. Tilauksen hyväksymisestä Kirjapaino antaa Tilaajalle vahvistuksen, jonka Tilaaja palauttaa allekirjoitettuna.
1.4. Mikäli Kirjapainolta tilataan malleja tai näytteitä, jotka eivät mahdu tavanomaisen tarjouksen puitteisiin, Tilaaja on velvollinen korvaamaan niihin liittyvät Kirjapainon kustannukset, myös siinä tapauksessa, jos Tilaaja luopuu tilauksesta.
1.5. Tarjoukseen ja tarjouspyyntöön liittyvät ehdotukset, piirustukset, luonnokset tms. materiaalit ovat lähettäjän omaisuutta eikä toisella osapuolella ole oikeutta käyttää niitä omaksi edukseen mihinkään muuhun tarkoitukseen eikä luovuttaa kolmansille osapuolille.

2. HINTA

2.1. Hinnat ilmoitetaan ilman liikevaihtoveroa Ex Works Printallin varastolla, ellei toisin ole sovittu.

2.2. Kirjapaino takaa Tilaajalle sovitun painosmäärän ±1% poikkeamalla tilatusta määrästä. Sovitun ja todellisen painosmäärän erosta maksetaan tarjousehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu maksamaan koko luovutettavasta painosmäärästä sovitun yksikköhinnan mukaisesti.
2.3. Kirjapainolla on oikeus lisätä sovittuun hintaan kustannukset, jotka ovat aiheutuneet:
2.3.1. Asiakkaan esittämän aineiston puutteellisuudesta tai aineiston huonosta laadusta;
2.3.2. Asiakkaan sellaisista korjauksista tai muutoksista, jotka hän on tehnyt mallista poiketen;
2.3.3. Asiakkaan viivästyksestä;
2.3.4. Asiakkaan esittämistä lisävaatimuksista – vedokset, paino- tai värinäytteet;
2.3.5. Lisätöistä, jotka suoritetaan asiakkaan toivomuksesta.

3. PUUTTEELLINEN JA VIRHEELLINEN TYÖ

3.1. Ellei työn laadun osalta ole esitetty lisävaatimuksia, painosmäärään voi sisältyä enintään 0,5 % mallia vastaamattomia painotuotteita.
3.2. Tilaajalla on oikeus vaatia hinnan alennusta puutteellisesta tai virheellisestä tuotteesta, mikäli virhe on sellainen, ettei Tilaaja voi käyttää tuotetta täysin sen tarkoituksen mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan Kirjapainolle on jäätävä oikeus virheiden korjaamiseen.
3.3. Tilaajalla ei ole oikeutta virheellisen tuotteen hinnan alennukseen tai tuotteesta luopumiseen, mikäli:
3.3.1. Virhe johtuu epätäydellisestä tai virheellisestä lähtöaineistosta tai asiakkaan korjauksista, joita voidaan tulkita eri tavoin, tai virheestä, joka on jäänyt korjaamatta asiakkaan hyväksymässä vedoksessa;
3.3.2. Esiintyy merkityksetön ero esitettyyn värivedokseen tai paperinäytteeseen, hyväksyttyyn vedosnäytteeseen tms. verrattuna. Paperi katsotaan näytettä vastaavaksi, mikäli sillä on näytteen kanssa sama paperiteollisuuden tyyppimerkintä. Koevedoksen puuttuessa värien tasapaino jää asiakkaan vastuulle.
3.4. Ellei Tilaaja noudata materiaalien esittämisen aikataulua, Kirjapaino painaa myöhästyneen tuotteen vapaiden tuotantokapasiteettien olemassaollessa.

4. VAHINGONKORVAUS

4.1. Kirjapainon vastuu hylätyn tuotteen osalta rajoittuu sen sopimuksen mukaiseen korvaamiseen tai hylätystä tavarasta maksetun sopimuksen mukaisen hinnan palauttamiseen.
4.2. Kirjapaino ei vastaa asiakkaalle välillisesti aiheuttamastaan vahingosta, kuten menetetystä voitosta, liiketoiminnan häiriintymisestä tai kolmansille osapuolille aiheutetusta vahingosta.

5. REKLAMAATIOT

5.1. Tilaajalla on oikeus esittää reklamaatioita Kirjapainon virheistä:
5.1.1. Työn valmistumisen viivästyksen tapauksessa 4 päivän kuluessa siitä, kun Tilaaja sai tai olisi pitänyt saada siitä tietää;
5.1.2. Tuotteessa esiintyvien vakavien virheiden osalta 3 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta tai siitä päivästä, kun asiakkaan olisi pitänyt sopimuksen mukaan tuote vastaanottaa tai se paikan päällä tarkistaa. Virheellinen tuote on palautettava Kirjapainolle 14 päivän kuluessa.
5.2. Huonolaatuiseksi väitetty tuote on tarkastettava molempien osapuolien läsnä ollessa ja tarkastuksesta on laadittava vastaava pöytäkirja. Mainitun määräajan päättymisen jälkeen Tilaajalla ei ole oikeutta esittää reklamaatioita painotuotteen laadusta. Todistamisvelvollisuus on vahingosta kärsijällä.

6. YLIVOIMAINEN ESTE

6.1. Lakko, työnseisaus, tulipalo tai muu kirjapainosta tai aliurakoitsijasta riippumaton ylivoimainen este vapauttaa kirjapainon noudattamasta sovittua määräaikaa. Työvoiman tai raaka-aineen puute, konerikko, lainsäädökset tai muut pätevät ja vakavat, kirjapainosta tai aliurakoitsijasta riippumattomat syyt, joita ei voitu ennalta tietää, antavat myös oikeuden pidentää toimitusaikaa.
6.2. Mikäli edellä mainitut tapaukset vaikeuttavat teknisesti tai taloudellisesti sovitun työn suorittamista sen verran, että Tilaajan, Kirjapainon tai heidän molempien alkuperäiset edut tilauksen suorittamisen suhteen jäisivät olennaisessa määrin tyydyttämättä, tai tilauksen täyttäminen näiden seikkojen jälkeen olisi jommallekummalle osapuolelle ylivoimaisesti vaikeaa, on Kirjapainolla oikeus purkaa sopimus joko täysin tai siihen saakka toteuttamattomalta osalta. Siinä tapauksessa ei Tilaajalla ole oikeutta vaatia hänelle aiheutuneen vahingon korvaamista, lukuun ottamatta käyttöönsä annetun omaisuuden palauttamista.

7. MAKSUEHDOT

7.1. Maksumääräaika määräytyy kirjapainon yleisesti käyttämien maksuehtojen mukaisesti.
7.2. Mikäli työn valmistuminen myöhästyy Tilaajan syystä, Kirjapaino voi laatia erillisen laskun tosiasiallisesti suoritetuista töistä.
7.3. Mikäli Tilaaja laiminlyö maksuvelvollisuuksiaan, kirjapainolla on oikeus pitää valmistuotetta tai lähtöaineistoa hallussaan niin kauan, kunnes koko summa on maksettu.
7.4. Kirjapaino voi Tilaajan tilaamia tuotteita käyttää hänen velkansa takeena tai myydä ne velan katteeksi.
7.5. Maksun viivästymisen tapauksessa Kirjapainolla on oikeus vaatia ja Tilaajalla on velvollisuus maksaa sopimuksen mukaista viivästyskorkoa 0,1% maksamattomasta summasta jokaiselta viivästyneeltä kalenteripäivältä. Mikäli maksu myöhästyy yli 15 päivää, Kirjapainolla on oikeus vaatia ja Tilaajalla on velvollisuus maksaa sopimuksen mukaista viivästyskorkoa 0,5% maksamattomasta summasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä. Velan suorittamisen yhteydessä lasketaan suoritetuksi ensisijaisesti sakot, sitten viivästyskorot ja sen jälkeen päävelka.
7.6. Mikäli Tilaajan maksu viivästyy yli 30 päivää, Kirjapainolla on oikeus luovuttaa saatavan perintä perintätoimistolle. Kaikki perintään liittyvät kustannukset korvaa Tilaaja. Ellei Tilaaja maksa laskua oikea-aikaisesti, Kirjapaino voi esitetyn saamisoikeuden harkintansa mukaan siirtää (myydä, pantata) kolmansille osapuolille.
7.7. Tilaaja takaa Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisen koko käyttö- ja vaihto-omaisuudellaan.

8. OMISTUSOIKEUS JA VASTUU

8.1. Kirjapainon työn välituloksia varten hankkimat tai valmistamat työvälineet, filmit ja muut välineet ovat Kirjapainon omaisuutta.
8.2. Tilaajan työn suorittamista varten Kirjapainon käyttöön luovuttamat materiaalit ovat Tilaajan omaisuutta, jonka Kirjapaino palauttaa Tilaajalle työn päättymisen jälkeen, paitsi kohdissa 7.3; 7.6 ja 7.7 mainituissa tapauksissa.
8.3. Kirjapaino ei takaa hänen käyttöönsä annettujen materiaalien alkuperäisen laadun säilymistä.
8.4. Vastuu tuotteesta siirtyy Tilaajalle luovutushetkestä lähtien. Luovutushetki on hetki, jolloin Tilaaja tai joku hänen valtuuttama henkilö vastaanottaa tai olisi sopimuksen mukaan pitänyt vastaanottaa tuotteen. Tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle sen jälkeen, kun koko kaupan hinta ja varastointikulut ovat maksettuja, ellei toisin ole sovittu.
8.5. Kirjapainon käyttöön annetut materiaalit, samoin aliurakoinnin kautta Tilaajalle valmistetut materiaalit säilytetään työn valmistumisen jälkeen Tilaajan kustannuksella. Kirjapaino säilyttää materiaalit yleensä reklamaation esittämisen lopulliseen määräaikaan saakka.
8.6. Mikäli Kirjapainolle luovutettujen materiaalien arvo on suuri, Tilaajan on tiedotettava siitä etukäteen. Kirjapaino ei vastaa Tilaajan ja kolmannen osapuolen oikeussuhteisiin liittyvistä asioista.
8.7. Tilaaja vastaa siitä, ettei rikota kolmansien osapuolien tekijä- tms. oikeuksia.
8.8. Tavaroiden omistusoikeus siirtyy Kirjapainolta Asiakkaalle vasta, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

9. YLEISET MÄÄRÄYKSET

9.1. Tilaajan puhelimitse antamista ohjeista ja muutoksista vastaa Tilaaja. Toiselle osapuolelle lähetettyjen tiedotteiden perille saapumisesta vastaa lähettäjä.
9.2. Mikäli Viron lainsäädäntö määrää konkreettisen painotuotteen kappaleiden pakollisen luovuttamisen kirjastoille tms. velvollisuuden, kirjapaino valmistaa sellaiset pakkokappaleet Tilaajan kustannuksella tilauksen mukaisen painosmäärän lisäksi sekä luovuttaa ne lain säätämässä järjestyksessä vastaanottajille Tilaajan kustannuksella.

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

10.1. Kirjapainon ja Tilaajan väliset erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluteitse tai mikäli sopimukseen ei päästä, Harjun alioikeudessa.