Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PRINTALL AS

De onderneming die op basis van een bestelorder een bestelling uitvoert, wordt in deze voorwaarden de Drukkerij genoemd en de opdrachtgever of aanvrager van een offerte de Klant. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij de Drukkerij en de Klant anders zijn overeengekomen.

1. OFFERTE

1.1. Een offerte dient schriftelijk te zijn. Een offerte is 30 dagen geldig vanaf de dag van ontvangst. Indien een offerte in een buitenlandse valuta is opgesteld, dan gebeurt dit volgens de wisselkoers van de dag waarop de offerte is opgesteld.
1.2. Het antwoord op de offerte met aanvullingen, beperkingen of voorstellen van de Klant is voor de Drukkerij niet bindend. Dit antwoord van de Klant wordt als een aanbod van de Klant beschouwd.
1.3. Een bestelorder is bindend en definitief wanneer de Drukkerij deze schriftelijk goedkeurt en de Klant deze schriftelijke goedkeuring ondertekent en aan de Drukkerij terugstuurt.
1.4. Indien de Klant modellen en monsters wenst te ontvangen die afwijken van de normale producten, dan dient de Klant de kostprijs (overeenkomstig de prijslijst) te voldoen die door de Drukkerij voor het produceren van deze modellen gemaakt is. Dit geldt ook in geval de Klant van de bestelling afziet.
1.5. De offerte of de aanvraag van de offerte met bijgevoegde voorstellen, tekeningen en ander voorbereidend materiaal blijft eigendom van de afzender en de andere partij heeft niet het recht dit materiaal voor een ander doeleind te gebruiken noch dit materiaal ter beschikking te stellen aan derden.

2. PRIJZEN

2.1. De prijzen zonder BTW worden bekendgemaakt door Ex Works van Printall, tenzij partijen anders overeen komen.
2.2. De Drukkerij garandeert de Klant de afgesproken oplage met een marge van 1%. Het afrekenen van de productie die de afgesproken oplage overschrijdt, geschiedt overeenkomstig de voorwaarden in de offerte. De Klant betaalt voor de gehele geleverde oplage volgens de overeengekomen eenheidsprijs.
2.3. De Drukkerij behoudt zich het recht voor kosten die als gevolg van hierna genoemde oorzaken ontstaan bij de overeengekomen prijs op te tellen:
2.3.1. de door de Klant aangeleverde kopij is gebrekkig of van onvoldoende kwaliteit;
2.3.2. correcties en wijzigingen gedaan door de Klant;
2.3.3. vertragingen veroorzaakt door de Klant;
2.3.4. extra wensen van de Klant, bijvoorbeeld afdrukken, print- of kleurproeven;
2.3.5. extra werkuren die op verzoek van de Klant worden gemaakt.

3. GEBREKEN EN TEKORTEN VAN DE PRODUCTIE

3.1. Wanneer er geen aanvullende kwaliteitseisen zijn gesteld, kan 0,5% van een oplage afwijkingen bevatten.
3.2. De Klant heeft in geval van een levering die kwalitatief onder de maat is recht op korting op deze levering. Dit geldt wanneer de gebreken zodanig zijn dat het drukwerk voor zijn doel onbruikbaar is. Indien mogelijk moet de Drukkerij in de gelegenheid gesteld worden de gebreken te verhelpen.
3.3. De Klant heeft geen recht op korting of het afzien van het drukwerk, indien:
3.3.1. het gebrek ontstaan is als gevolg van tekortkomingen of gebreken in het materiaal, aangebrachte correcties door de Klant die niet eenduidig te interpreteren zijn, of een fout die op een door de Klant goedgekeurde zetproef niet verbeterd is;
3.3.2. er een kleine afwijking is ten opzichte van de getoonde kleurproef, papiervoorbeeld of goedgekeurde zetproef. Het papier is identiek aan het als voorbeeld gebruikte papier wanneer het typekenmerk van de papierproducent overeenkomt met het typekenmerk op het voorbeeldpapier. Bij het ontbreken van een proefafdruk is de Klant verantwoordelijk voor de harmonie van de kleuren.
3.4. Als de Klant het materiaal niet op de afgesproken tijd aanlevert, dan wordt de vertraagde publicatie gedrukt zodra er drukcapaciteit in de Drukkerij vrijkomt.

4. SCHADEVERGOEDING

4.1. In geval van een afgekeurde levering is de Drukkerij gehouden tot het produceren van een nieuwe levering volgens de overeenkomst dan wel tot het terugstorten van het overeengekomen bedrag dat voor de afgekeurde levering is betaald.
4.2. De Drukkerij is niet aansprakelijk voor indirecte schade die de Klant lijdt zoals bijvoorbeeld omzetverlies, ontregeling van de economische activiteiten of schade veroorzaakt aan derden

5. KLACHTEN

5.1. De Klant heeft het recht een klacht in te dienen in het geval van:
5.1.1. vertraging van de productie binnen 4 dagen vanaf de dag waarop de Klant over de vertraging geïnformeerd werd of geïnformeerd zou moeten worden;
5.1.2. ernstige gebreken in de productie binnen 3 dagen vanaf de dag van het ontvangen van de productie of vanaf de dag waarop de Klant volgens de overeenkomst de productie had moeten ontvangen of ter plaatse goedkeuren. Productie die niet aan de vereiste kwaliteit voldoet dient binnen 14 dagen aan de Drukkerij teruggezonden te worden.
5.2. De afgekeurde productie dient in aanwezigheid van beide partijen te worden gecontroleerd. Het resultaat van de controle dient in een akte te worden vastgelegd. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn verliest de Klant zijn recht op het indienen van een klacht in verband met de drukkwaliteit. De verplichting tot het bewijzen van productiefouten ligt bij de schadelijdende partij.

6. OVERMACHT

6.1. De Drukkerij is niet gehouden zich aan de overeengekomen deadline te houden in geval van een staking, brand of andere vorm van overmacht die niet redelijkerwijze beïnvloed kan worden door de uitvoerder of de onderaannemer. Andere ernstige, niet voorzienbare redenen, zoals een tekort aan werkkrachten of grondstoffen, een probleem met een machine of wettelijke voorschriften vormen eveneens een gegronde reden voor verlenging van de levertijd van een bestelling.
6.2. Als de uitvoering van de bestelling als gevolg van één van bovengenoemde redenen zodanig gehinderd is dat de oorspronkelijke belangen van de Klant, de Drukkerij of van hun beiden door de levering niet meer gediend zouden worden, of als verdere uitvoering van de bestelling voor één van de partijen bovenmatig moeilijk zou zijn, dan behoudt de Drukkerij zich het recht voor de overeenkomst in zijn geheel of voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd, te beëindigen. In een dergelijk geval heeft de Klant geen recht op schadevergoeding, anders dan het terugkrijgen van bezittingen die de Drukkerij voor de uitvoering van de productie ter beschikking zijn gesteld.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

7.1. De vervaldatum is vastgesteld uitgaande van betalingsvoorwaarden die normaal door de uitvoerder gehanteerd worden.
7.2. Als de Klant verantwoordelijk is voor de vertraging van de productie, dan kan de Drukkerij een afzonderlijke rekening opstellen voor de vergoeding van werkzaamheden die reeds uitgevoerd zijn.
7.3. Is het betaalgedrag van de Klant dubieus, dan heeft de Drukkerij het recht de productie of het materiaal achter te houden tot het gehele bedrag is voldaan.
7.4. De Drukkerij kan het door de Klant bestelde drukwerk als garantstelling gebruiken voor de verschuldigde bedragen.
7.5. De Klant verklaart zich ermee akkoord dat de Drukkerij het recht voorbehoudt, in geval van de devaluatie of revaluatie van de Estische kroon eenzijdig de verschuldigde bedragen te herberekenen in overeenstemming met de verhouding van de devaluatie of revaluatie. Bij de herberekening wordt uitgegaan van de wisselkoers van de Estische kroon met de Euro, d.w.z. 15,6466 EEK = 1 EUR.
7.6. In geval van vertraagde betalingen heeft de Drukkerij het recht op het opeisen en de Klant de plicht tot de betaling van een vertragingsrente van 0,1% per dag over de vertraagde bedragen. Indien de vertraging meer dan 15 dagen beslaat, dan heeft de Drukkerij het recht op het opeisen en de Klant de plicht tot het betalen van een vertragingsrente van 0,5% per dag over de overeengekomen maar niet op tijd betaalde som. Bij de afbetaling van verschuldigde bedragen worden eerst de bedragen voor de boetes, daarna de vertragingsrente en pas daarna het verschuldigde hoofdbedrag afgerekend.
7.7. Duurt de vertraging van de betaling door de Klant langer dan 30 dagen, dan is de Drukkerij gerechtigd de verschuldigde som via een incassobedrijf van de Klant op te eisen. Kosten in verband met de incasso worden aan de Klant doorberekend. Als de Klant een rekening niet op tijd betaalt, dan kan de Drukkerij dit inningsrecht naar eigen keuze aan een derde persoon over laten gaan (verkopen, in pand geven).
7.8. De Klant stelt zich voor het nakomen van contractuele verplichtingen garant met zijn vaste en vlottende activa..

8. EIGENDOMSRECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

8.1. Voor tussenresultaten aangeschafte of aangemaakte hulpmiddelen, films en andere benodigdheden blijven eigendom van de Drukkerij.
8.2. De materialen die de Klant voor de uitvoering van het werk de Drukkerij ter beschikking heeft gesteld, blijven eigendom van de Klant en dienen door de Drukkerij teruggegeven te worden als het werk af is, behalve onder omstandigheden beschreven onder 7.3, 7.6 en 7.7.
8.3. De Drukkerij kan de oorspronkelijke kwaliteit van de materialen die haar ter beschikking zijn gegeven niet garanderen.
8.4. De Klant wordt verantwoordelijk voor het product op het moment waarop het product hem wordt geleverd. Als moment van de levering geldt het moment waarop de Klant of een door hem gevolmachtigde persoon de productie in ontvangst neemt of volgens de overeenkomst in ontvangst had moeten nemen. Het eigendomsrecht van het product behoort de koper toe vanaf het moment waarop de prijs voor de productie en de kosten voor opslag betaald zijn, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
8.5. Aan de Drukkerij ter beschikking gestelde films en ander materiaal, inclusief de door de Drukkerij aangemaakte rollen en andere materialen, worden na afloop op kosten van de Klant opgeslagen. In het algemeen worden de materialen door de Drukkerij opgeslagen zolang de Klant het recht heeft op het indienen van klachten met betrekking tot het uitgevoerde werk.
8.6. Is de waarde van de materialen die de Drukkerij ter beschikking zijn gesteld zeer hoog, dan zal de Klant de Drukkerij hierover van te voren informeren. De Drukkerij is niet aansprakelijk voor een juridische procedure tussen de Klant en een derde persoon en de eventuele gevolgen hiervan.
8.7. In geval van schendingen van eigendoms- en andere rechten van derden als gevolg van de productie van drukwerk en films, is de Klant aansprakelijk.
8.8. Zolang de betaling van een productie niet geheel is voldaan, behoort het eigendomsrecht van de productie aan de Drukkerij toe.

9. ALGEMENE REGELINGEN

9.1. De klant is verantwoordelijk voor instructies en aanwijzingen die hij de Drukkerij per telefoon doorgeeft. Voor het aankomen van berichten is de afzender verantwoordelijk.
9.2. Indien de Drukkerij door de Estische wet verplicht is bibliotheken van het uitgegeven drukwerk te voorzien, of in geval van andere, soortgelijke verplichtingen, drukt de uitvoerder deze verplichte exemplaren van het product bovenop de bestelde oplage en zorgt, voor rekening van de Klant, voor de verzending aan geadresseerden.

10. GESCHILLEN

10.1. Onenigheden tussen de Drukkerij en de Klant worden door middel van onderhandelingen tussen beide partijen opgelost. Indien partijen er samen niet uit komen, beslist de Arrondissementrechtbank van Harjumaa.