Leveringsvilkår

AS PRINTALLS GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER

Virksomheden, som udfører arbejdet i henhold til ordre, kaldes „trykkeri“, og bestilleren af arbejdet eller kalkulation kaldes „kunden“. Nærværende leveringsbetingelser er gældende, hvis trykkeriet og kunden ikke aftaler andet.

1. TILBUD

1.1. Tilbuddet skal være udarbejdet skriftilgt. Tilbuddet gælder 30 dage fra offentliggørelsesdatoen. Hvis tilbudsprisen er i udenlandsk valuta, skal det baseres på tilbudsdagens valutakurser.
1.2. Svaret på tilbuddet, som indeholder tilføjelser, begrænsninger eller forslag, er ikke bindende for trykkeriet; det betragtes blot som kundens modtilbud.
1.3. Ved godkendelse af ordren giver trykkeriet kunden en bekræftelse, som kunden skal returnere med underskrift.
1.4. Hvis der bestilles modeller eller eksempler fra trykkeriet, som ikke kan omfattes i rammerne af et normalt tilbud, er kunden forpligtet til at dække disse udgifter til trykkeriet (ifølge prisliste), også hvis kunden afstår fra ordren.
1.5. Til tilbud og tilbudsanmodning tilføjede forslag, tegninger, modeller eller andre forberedende materialer er afsenderens ejendom og den anden part har ingen ret til at bruge dem i egne interesser til andre formål eller give dem til tredje parter.

2. PRIS

2.1. Priser angives uden moms med udgangspunkt i Ex Works Printalls lager, hvis der ikke aftales andet.
2.2. Trykkeriet garanterer kunden den aftalte oplag med ±1% afvigelse fra den bestilte mængde; betalingen for forskellen mellem det aftalte og reelle oplag sker efter tilbudsbetingelser . Kunden forpligter sig til at betale for det hele overgivne oplag ifølge den aftalte enhedspris.
2.3. Trykkeriet har ret til at tillægge prisen de udgifter, som er forårsages af:
2.3.1. af kundens medbragte materialers mangler og dårlige kvalitet;
2.3.2. kundens rettelser og ændringer i modellen;
2.3.3. kundens forsinkelser;
2.3.4. kundens ekstra krav – aftryk, trykke- eller farveeksempler;
2.3.5. overarbejde, som udføres efter kundens ønske..

3. MANGELFULDE OG DEFEKTE ARBEJDER

3.1. Hvis der ikke er aftalt ekstra kvalitetskrav, må der i oplaget forekomme 0,5% tryksager som ikke svarer til tryketalonen.
3.2. Kunden har ret til at kræve prisnedsættelse ved mangelfulde eller defekte arbejder, hvis fejlens karakter gør det umuligt for kunden at anvende produktet til dets formål. Hvis muligt, skal trykkeriet have mulighed for at rette fejlene.
3.3. Kunden har ingen ret til prisnedsættelse eller afståelse af tryksager, såfremt:
3.3.1. Fejlen er opstået på grund af mangelfulde eller defekte grundmaterialer, kundens rettelser, som kan fortolkes forskelligt, eller fejl, som ikke er blevet rettet af kunden på godkendte aftryk;
3.3.2. Der er ubetydelig forskel mellem fremlagte farveaftryk eller papireksempler, godkendte eksempelaftryk eller lignende. Papirer regnes som svarende til eksemplet, hvis det bærer det samme papirindustris typebetegnelse. Hvis der ikke udføres nogen prøveaftryk, er farvebalancen på kundens ansvar.
3.4. Hvis kunden ikke følger tidsskemaet for materialeleveringen, vil trykkeriet trykke den forsinkede udgave, når der er fri produktionskapacitet.

4. SKADESERSTATNING

4.1. Trykkeriets ansvar for ikke-godkendte varer er begrænset til dets erstatning i forhold til aftalen, eller til tilbagebetaling af aftaleprisen ved ikke-godkendte varer.
4.2. Trykkeriet har ingen ansvar for indirekte skader hos kunden, såsom tabte overskud, forstyrrelse af kundens økonomiske aktiviteter eller skader hos tredje personer.

5. KLAGER

5.1. Kunden har ret til at klage over trykkeriets fejl:
5.1.1. indenfor 4 dage ved arbejdets forsinkelse fra den dag, kunden får det at vide eller skulle fået det at vide;
5.1.2. indenfor 3 dage ved alvorlige fejl ved varerne, efter modtagelsen af dem, eller når kunden ifølge aftalen skulle have modtaget varerne eller tjekke dem på stedet. Varer med utilfredsstillende kvalitet skal returneres til trykkeriet i løbet af 14 dage.
5.2. Varer, som efter påstand er af utilfredsstillende kvalitet, skal tjekkes ved tilstedeværelse af begge parter og kontrollens resultat skal indføres i et dokument. Efter udløb af de nævnte tidsfrister har kunden ingen ret til at klage over trykkekvaliteten. Verificeringspligt pålægges den skadelidte.

6. UOVERVINDELIGE HINDRINGER

6.1. Strejke, arbejdsstandsninger, brand eller andre uovervindelige hindringer, der ikke afhænger af trykkeriet eller kunden, fritager trykkeriet fra pligten til at overholde tidsfrister. Mangel på arbejdskraft eller råmaterialer, maskinsammenbrud, juridiske akter eller andre tungtvejende og alvorlige årsager, som ikke afhænger af trykkeriet eller kunden, og som ikke kan forudses, giver ret til at forlænge tidsfristen på ordren.
6.2. Såfremt de førnævnte hindringer gør, at udførelsen af de aftalte arbejder bliver teknisk eller økonomisk vanskeliggjort i sådan grad, at kunden, trykkeriets eller begges oprindelige interesser ved udførelsen af ordren overvejende grad ikke vil blive tilfredsstillet, eller hvis den yderligere udførelse af ordren vil være for vanskelig for en af parterne, har trykkeriet ret til at afslutte aftalen helt eller i forhold til den ikke-afsluttede del. I så fald har kunden ingen ret til at kræve erstatningen af de forårsagede skader, udover returnering af de varer, som han har udleveret til anvendelse.

7. BETALINGSBETINGELSER

7.1. Betalingsfrister er fastlagt i henhold til trykkeriets normalt anvendte betalingsbetingelser.
7.2. Hvis arbejdets færdiggørelse bliver forsinket på grund af kunden, kan trykkeriet udstede en separat faktura for det faktisk udførte arbejder.
7.3. Hvis kunden viser forsømmelighed i forhold til sin betalingspligt for varerne, har trykkeriet ret til at tilbageholde færdigprodukter eller råmaterialer indtil hele summen er betalt.
7.4. Trykkeriet har ret til at bruge de af kunden bestilte varer som garanti for det skyldige beløb og realisere dem for at dække skylden.
7.5. Ved forsinket betaling har trykkeriet ret til at kræve og kunden har pligt til at betale aftalemæssige morarenter på 0,1 % for hver forsinket kalenderdag for det beløb, som ikke bliver betalt til tiden. Hvis betalingen bliver forsinket mere end 15 dage, har trykkeriet ret til at kræve og kunden har pligt til at betale morarenter 0,5 % for hver forsinket kalenderdag for det beløb som ikke bliver betalt til tiden. Ved betaling af skyldige beløb betales først bøder, derefter morarenter og som tredje hovedskylden.
7.6. Hvis kundens betaling bliver forsinket mere end 30 dage, har trykkeriet ret til at overgive kravet til et inkassofirma for at indkræve gælden. Alle udgifter forbundet med opkrævelse skal betales af kunden. Såfremt kunden ikke betaler fakturaen rettidigt, har trykkeriet ret til at videregive (sælge, pantsætte) kravet til tredje parter efter sit eget skøn.
7.7. Kunden garanterer for opfyldelsen af sine aftalemæssige forpligtelser i omfang af alle sine aktiver og passiver.

8. EJENDOMSRET OG ANSVAR

8.1. Arbejdsredskaber, film og andet udstyr, som er blevet anskaffet eller fremstillet for mellemresultater af trykkeriets arbejde, hører til trykkeriets ejendom.
8.2. Materialer, som kunden giver til trykkeriet for udførelse af arbejdet, er kundens ejendom, og trykkeriet returnerer dem til kunden efter arbejdet er færdiggjort, bortset fra de tilfæde, som er beskrevet i punkterne 7.3; 7.6 og 7.7.
8.3. Trykkeriet garanterer ikke opbevaringen af den oprindelige kvalitet af de materialer, som gives til trykkeriets anvendelse.
8.4. Ansvaret for produktet overgives til kunden fra tidspunktet for overdragelsen af varerne. Overdragelsestidspunktet defineres som tidspunktet, når kunden eller en af kunden bemyndiget person overtager produktet eller skulle have overtaget det ifølge aftalen. Ejendomsretten til varerne overgår til kunden, når prisen på hele handlen og lagerudgifter er betalt, hvis ikke andet er aftalt.
8.5. Film og andre materialer, som er blevet givet til trykkeriets anvendelse, samt film og andre materialer, som er fremstillet til kunden af underleverandører, opbevares efter arbejdets færdiggørelse på lager på kundens regning. Trykkeriet opbevarer materialerne generalt indtil klagefristen er slut.
8.6. Hvis materialerne, som overdrages til trykkeriets anvendelse, er af høj værdi, skal kunden på forhånd meddele herom. Trykkeriet har intet ansvar for juridiske forhold mellem kunden og tredje personer.
8.7. Kunden er ansvarlig for at produktion af tryksager og film ikke overskrider tredje personers ophavs- eller andre rettigheder.
8.8. Varernes ejendomsret hører til trykkeriet så længe det fulde beløb ikke er betalt.

9. GENERELLE FORSKRIFTER

9.1. Kunden er ansvarlig for telefonisk vejledninger og ændringer. Afsenderen er ansvarlig for fremkomsten af beskeder, som sendes til den anden part.
9.2. Såfremt Republikken Estlands love foreskriver obligatorisk overgivelse af konkrete tryksager til biblioteker eller andre lignende forpligtelser, fremstiller trykkeriet disse pligteksemplarer på kundens bekostning som tillæg til det bestilte oplag og videregiver dem til adressaten efter den normale orden og på kundens regning.

10. LØSNING AF STRIDIGHEDER

10.1. Stridigheder mellem trykkeriet og kunden løses ved parternes gensidige aftale, eller, hvis en aftale ikke er mulig, i Distriktsdomstolen i Harju.