Warning: Undefined array key "parent" in /var/www/html/wp-content/themes/printall50/header.php on line 72
Tarnetingimused | Printall

Tarnetingimused

AS PRINTALL ÜLDISED TARNETINGIMUSED

Firmat, kes tellimuse alusel teeb töö, nimetatakse Trükikojaks ja töö või kulukalkulatsiooni tellijat nimetatakse Tellijaks. Tarnetingimused on kehtivad, kui Trükikoda ja Tellija ei ole teisiti kokku leppinud.

1. PAKKUMINE

1.1. Pakkumine peab olema vormistatud kirjalikult. Pakkumine on jõus 30 päeva pakkumise teatavaks tegemise kuupäevast alates. Kui pakkumise hind on tehtud välisvaluutas, põhineb see pakkumise tegemise päeva valuutakurssidel.
1.2. Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo Trükikoda, vaid vastus loetakse Tellija vastupakkumiseks.
1.3. Tellimuse heakskiitmise kohta annab Trükikoda kinnituse Tellijale, mille Tellija tagastab allkirjastatult.
1.4. Kui Trükikojalt tellitakse makette või näidiseid, mis ei mahu tavapärase pakkumise raamidesse, on Tellija kohustatud hüvitama Trükikoja poolt nendega seoses kantud kulud (vastavalt hinnakirjale) ka juhul, kui Tellija loobub tellimusest.
1.5. Pakkumisele ja pakkumistaotlusele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on saatja omand ja teisel osapoolel ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega anda kolmandate isikute valdusesse.

2. HIND

2.1. Hinnad teatatakse ilma käibemaksuta Ex Works Printalli laos, kui teisiti ei ole kokku lepitud.
2.2. Trükikoda garanteerib Tellijale kokkulepitud tiraazi ±1% kõikumisega tellitud kogusest ning kokkulepitud ja tegeliku tiraazi vahe eest tasumine toimub vastavalt pakkumistingimustele . Tellija kohustub tasuma kogu üleantava tiraazi eest vastavalt kokkulepitud ühikuhinnale.
2.3. Teostajal on õigus kokkulepitud hinnale lisada neid kulutusi, mis on põhjustatud:
2.3.1. Kliendi poolt toodud materjali puudulikusest ja mittekvaliteetsusest;
2.3.2. Kliendi nende paranduste ja muudatuste eest, mille klient on teinud erinevalt maketist;
2.3.3. Kliendi viivitustest;
2.3.4. Kliendi poolt esitatud lisanõudmistest – tõmmised, trüki- või värvinäidised;
2.3.5. Ületööst, mis tehakse kliendi soovil.

3. PUUDULIKUD JA VIGASED TÖÖD

3.1. Juhul kui töö kvaliteedist tulenevalt ei ole täiendavat kvaliteedinõuet võib tiraazi hulgas esineda kuni 0,5 % trükietalonile mittevastavaid trükiseid.
3.2. Tellijal on õigus puuduliku või vigase töö korral nõuda hinnaalandust, juhul kui viga on iseloomult selline, et Tellija ei saa tööd selle eesmärgile vastavalt kasutada. Võimaluse korral peab Trükikojale jääma õigus vigade parandamiseks.
3.3. Tellijal puudub õigus hinnaalanduseks või trükisest loobumiseks juhul, kui :
3.3.1. Viga tuleneb mittetäielikust või vigasest algmaterjalist, kliendi parandustest, mida võib tõlgendada erinevalt või veast, mis kliendi poolt heakskiidetud tõmmisel on jäänud parandamata;
3.3.2. Esineb tühine erinevus etteantud värvitõmmisest või paberinäidisest, heakskiidetud näidistõmmisest või muust taolisest. Paberit loetakse näidisele vastavaks, kui sellel on näidisega seesama paberitööstuse tüübitähis. Proovitõmmise puudumisel jääb värvide tasakaal kliendi vastutusele.
3.4. Kui Tellija ei pea kinni materjalide esitamise graafikust, trükib Trükikoda hilinenud väljaande vastavalt vabale tootmisvõimsusele.

4. KAHJU HÜVITAMINE

4.1. Trükikoja vastutus mitteheakskiidetud kauba osas piirdub selle lepingujärgse korvamisega või mitteheakskiidetud kauba eest tasutud lepingulise hinna tagastamisega.
4.2. Trükikoda ei vastuta Tellijale kaudselt põhjustatud kahjude eest, nagu näiteks kaotatud kasum, tema majandusliku tegevuse häiritus või kolmandale isikule tekitatud kahju.

5. KAEBUS

5.1. Tellijal on õigus esitada kaebusi Trükikoja vigade kohta
5.1.1. Töö valmimise viibimise korral 4 päeva jooksul alates sellest, kui Tellija sellest teada sai või oleks pidanud teada saama;
5.1.2. Toodangus esinevate tõsiste vigade korral 3 päeva jooksul peale selle vastuvõtmist, või pärast seda, kui klient oleks pidanud vastavalt lepingule toodangu vastu võtma või seda kohapeal kontrollima. Mittekvaliteetne toodang tuleb tagastada Trükikojale 14 päeva jooksul.
5.2. Mittekvaliteetseks väidetav toodang tuleb üle kontrollida mõlema osapoole juuresolekul, kusjuures kontrolli tulemuste kohta tuleb koostada vastav akt. Pärast nimetatud tähtaja möödumist puudub Tellijal õigus esitada trükikvaliteedi kohta pretensioone. Tõestamise kohustus lasub kahju kannatajal.

6. ÜLETAMATU TAKISTUS

6.1. Streik, tööseisak, tulekahju või muu teostajast või allhankijast mittesõltuv ületamatu takistus vabastab teostaja tähtajast kinnipidamisest. Tööjõu või tooraine puudus, masinarike, õigusaktid või muud mõjuvad ning tõsiselt võetavad, teostajast või allhankijast mitteolenevad põhjused, mida ei saanud ette näha, annavad samuti õiguse tellimuse tähtaja pikenemisele.
6.2. Juhul, kui eelpool mainitud juhtum raskendab tehniliselt või majanduslikult kokkulepitud töö sooritamist sedavõrd, et Tellija, Trükikoja või nende mõlema esialgsed huvid tellimuse täitmise tulemuste suhtes jääksid olulisel määral rahuldamata, või oleks tellimuse edasine täitmine ühele nimetatuist ülemääraselt raskendatud, on Trükikojal õigus lõpetada leping täielikult või seni realiseerimata osas. Sellisel juhul ei ole Tellijal õigust nõuda tekitatud kahjude hüvitamist, välja arvatud kasutada antud vara tagastamine.

7. MAKSETINGIMUSED

7.1. Maksetähtaeg on määratud vastavalt teostaja poolt tavaliselt kasutatavatele maksetingimustele .
7.2. Kui töö valmimine viibib Tellija süül, võib Trükikoda teha eraldi arve faktiliselt teostatud tööde eest.
7.3. Kui Tellija suhtub hoolimatult toote eest tasumisega seotud kohustustesse, võib Trükikoda hoida valmis toodet või algmaterjale enda valduses niikaua, kui kogu summa on tasutud.
7.4. Trükikoda võib Tellija poolt tellitud toodangut kasutada tema võlgnevuse tagatisena ja realiseerida võlgnevuse katteks.
7.5. Tasumisega viivitamisel on Trükikojal õigus nõuda ja Tellijal kohustus tasuda lepingulist viivist tähtaegselt tasumata summadelt 0,1% iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 15 päeva on Trükikojal õigus nõuda ja Tellijal kohustus tasuda viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,5% päevas iga viivitatud päeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras trahvid, teises järjekorras viiviseid ning kolmandas järjekorras põhivõlgnevus.
7.6. Kui Tellija viivitab tasumisega üle 30 päeva, on Trükikojal õigus loovutada nõue Tellija vastu sissenõudmiseks inkassofirmale. Kõik sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Tellija. Kui Tellija ei tasu arvet õigeaegselt võib Trükikoda esitatud nõudeõiguse omal äranägemisel edasi anda (müüa, pantida) kolmandatele isikutele .
7.7. Tellija tagab endale Lepinguga võetud kohustuste täitmise kogu oma põhi- ja käibevaraga.

8. OMANDIÕIGUS JA VASTUTUS

8.1. Trükikoja töö vahetulemuste jaoks hangitud või valmistatud töövahendid, filmid ja muud tarbed on Trükikoja omand.
8.2. Tellija poolt töö tarvis Trükikoja kasutusse antud materjalid on Tellija omand, mille Trükikoda tagastab Tellijale töö valmides, välja arvatud punktides 7.3; 7.6 ja 7.7 ettenähtud juhtudel.
8.3. Trükikoda ei garanteeri talle kasutada antud materjalide puhul nende esialgse kvaliteedi säilimist.
8.4. Vastutus toote eest läheb Tellijale üle alates üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Tellija või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma toote vastu. Omandiõigus kaubale läheb ostjale siis, kui kogu tehingu hind ja ladustamsiskulud on makstud, juhul kui pole teisiti kokku lepitud.
8.5. Trükikojale kasutada antud filmid ja muud materjalid, samuti allhanke korras Tellijale valmistatud filmid ja muud materjalid, säilitatakse peale töö valmimist Tellija kulul. Trükikoda säilitab materjalid üldjuhul kuni pretensiooni esitamise lõpptähtajani.
8.6. Kui Trükikoja valdusse usaldatud materjalide väärtus on suur, peab Tellija sellest eelnevalt teatama. Tellija ja kolmanda isiku vahelistest õigussuhetest tuleneva eest Trükikoda ei vastuta.
8.7. Selle eest, et trükiste ja filmide tootmisega seoses ja Tellijast sõltuvalt ei rikutaks kolmandate isikute autori- või muid õigusi, vastutab Tellija.
8.8. Kauba omandiõigus kuulub Trükikojale kuni kauba eest pole täielikult tasutud.

9. ÜLDISED EESKIRJAD

9.1. Tellija poolt telefoni teel antud juhiste ja muudatuste eest vastutab Tellija. Teisele osapoolele saadetud teadete päralejõudmise eest vastutab saatja.
9.2. Kui EV seadus näeb ette konkreetsete trükitoodete kohustusliku üleandmise raamatukogudele või muu sarnase kohustuse, valmistab teostaja sellised sundeksemplarid Tellija kulul lisaks tellimusega määratud trükiarvule ning annab need adressaadile üle ettenähtud korras Tellija kulul.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1. Trükikoja ja Tellija vahelised erimeelsused lahendatakse poolte kokkuleppel või, kokkuleppe võimatuse korral, Harju Maakohtus.